Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Privacyverklaring sollicitatie bij De Kringwinkel Antwerpen

De Kringwinkel Antwerpen hecht belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

We leggen in deze privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. Wij bewaren deze gegevens zo veilig mogelijk en beschermen deze tegen verlies en onrechtmatig gebruik of toegang. We verwerken je persoonsgegevens volgens de wetgeving over gegevensbescherming.

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt? 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op jou betrekking heeft of je identificeert. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om je te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd. 

De kringwinkel Antwerpen verwerkt volgende gegevens uit je sollicitatie

• Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, …).
• Opleidingsgegevens en werkervaring.
• Persoonlijke identificatiegegevens, gegevens in verband met beroep en betrekking.

Daarnaast verwerkt De Kringwinkel Antwerpen ook gevoelige informatie over de gezondheid. Als sollicitant ben je niet verplicht om deze informatie met ons te delen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 

De Kringwinkel Antwerpen ( Deurnsebaan 52, 2170 Merksem), is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens.

Je gegevens worden door De Kringwinkel Antwerpen verwerkt. Het is echter wel mogelijk dat we voor bepaalde diensten een beroep doen op externe selectiekantoren. We bezorgen je gegevens dan aan die kantoren, zodat ze hun dienstverlening kunnen aanbieden/uitoefenen. We sluiten daarvoor telkens een verwerkingscontract af om met hen ook de nodige afspraken te maken omtrent naleving van de wetgeving over gegevensbescherming. 

Voor welk doeleinde worden je persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van je sollicitatie bij De Kringwinkel Antwerpen.

Krijg je de job? Dan gebruikt de personeelsadministratie van De Kringwinkel Antwerpen vervolgens je persoonsgegevens voor de opmaak van je personeelsdossier. Als je niet onmiddellijk bij ons aan de slag gaat, kan je eventueel worden opgenomen in de werfreserve voor die functie.

De Kringwinkel Antwerpen verwerkt je persoonsgegevens voor haar taken van algemeen belang en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst of statutaire tewerkstelling. 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens? 

De Kringwinkel Antwerpen zal toegang hebben tot je persoonsgegevens. Dat gebeurt op een strikt ‘need-to-know’ basis in het kader van je sollicitatie. Alle personen die namens De Kringwinkel Antwerpen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We sturen je gegevens niet door naar derden, met de mogelijke uitzondering van externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure opnemen. Als dit het geval is, leven deze derde partijen ook de wetgeving over gegevensbescherming na. De kringwinkel Antwerpen beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard? 

Ben je niet geselecteerd en opgenomen in een werfreserve? Dan bewaren we je gegevens voor een periode van 1 jaar om je op de hoogte te houden van interessante vacatures.

Ben je wel geselecteerd en ga je bij De Kringwinkel Antwerpen aan de slag? Dan worden je gegevens bewaard in een personeelsdossier omdat deze informatie gedurende de hele loopbaan relevant kan zijn voor loopbaanstappen.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd? 

De Kringwinkel Antwerpen zorgt voor passende en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking. We hanteren een autorisatie- en authenticatiebeleid op al onze systemen. Wij gebruiken een virusscanner en installeerden een ‘firewall’. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We informeren onze professionele medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten? 

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van De Kringwinkel Antwerpen door te mailen naar  gdpr@dekringwinkelanwterpen.be. Je kan ook terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming voor opmerkingen en suggesties en met het verzoek om: 

• je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren en mogelijks wissen;
• beperking of bezwaar aan te tekenen m.b.t. tot het verwerken of het doorgeven van je persoonsgegevens;
• een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als je meent dat De Kringwinkel Antwerpen niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld. 

Je ontvangt binnen de 30 dagen een schriftelijk antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming. Die informeert je ook binnen één maand na de ontvangst van het verzoek over iedere weigering of beperking van het recht op inzage van de betreffende gegevens en de eventuele beperkingen hierrond. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met nog eens drie maanden worden verlengd. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan wetten of gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de reglementering rond privacy en gegevensbescherming. 

Bevestiging 

Door het indienen van je sollicitatie, bevestig je deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en stem je in met de inhoud ervan.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op procedures die via De Kringwinkel Antwerpen gebeuren.

 

De kringwinkel Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring voor sollicitanten.


pinterest youtube instagram auction