Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

ToGather: engagement voor duurzaamheid

Elk jaar worden er miljarden mobiele telefoons geproduceerd en gemiddeld kopen mensen elke 2.5 jaar een nieuwe mobiele telefoon. Dit draagt bij tot ongeveer 10% van de wereldwijde e-waste, een aantal dat jaarlijks op meer dan 50 miljoen ton wordt geschat. Dit betekent dat elk jaar door smartphones en soortgelijke apparaten, afvalstromen ontstaan die overeenkomen met meer dan 300.000 dubbeldek bussen!

Wat gebeurt er met die oude telefoons? Of ze nu worden vernietigd of niet worden gebruikt, ze bevatten belangrijke hulpbronnen die kunnen worden gerecycled voor een tweede leven. De ontginning van deze grondstoffen zoals goud, koper, metalen en andere materialen die bij de productie van mobiele telefoons worden gebruikt, vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens en het verlies van habitat voor dieren op onze planeet. Door onze telefoons een tweede leven te geven en ze te doneren voor recycling, kunnen we helpen onze planeet te redden van de vernietigende mijnbouw. Smartphones worden vaak simpelweg vervangen omdat er een nieuwer model beschikbaar is en niet per se omdat ze kapot zijn.

Deze ongebruikte toestellen hebben bepaalde waardevolle grondstoffen. Verder hoeven de telefoons niet rechtstreeks te worden gerecycleerd, maar kunnen worden gedoneerd, verkocht als tweedehandsgoederen of geupcycled.

Neem nu even de tijd.

Kijk naar jouw oude mobiele telefoon, die onder het stof ligt, wachtend om weggegooid te worden.

Je telefoon is het waard om een tweede leven te krijgen!

Wacht niet langer, sluit je aan bij ToGather om, in samenwerking met De Kringwinkel Antwerpen, onze mobieltjes een tweede leven te geven voor het milieu. Wij, en uw telefoon, wachten op u.

Over Ons

ToGather is een project opgestart door studenten van de Antwerp Management School. Samen met de steun van De Kringwinkel Antwerpen worden oude telefoons ingezameld en vervolgens gerecycleerd. Hiermee wordt er bijgedragen aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen initiatieven met als doel tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.

Mobiele Telefoon Inzameling

Haal je simkaart uit je telefoon en wis je gegevens of laat De Kringwinkel Antwerpen dat voor je doen.

Zoek een servicepunt waar je je telefoon kunt afgeven. Klik hier voor de dichtstbijzijnde plek. Je kan je telefoon bij alle geefplekken van de Antwerpse Kringwinkels afgeven. Bij onze winkels zonder geefplek aan de Meir en in Circuit vind je een Togather box om je telefoon te doneren. *Oplader zijn ook welkom.

Wij zorgen voor de rest! De gsm's worden gecontroleerd en, afhankelijk van hun status, gerecycleerd met steun van De Kringwinkel Antwerpen.

Waar wacht je nog op? Doe met ons mee om impact te creëren!

 

ToGather: commitment to sustainability

Billions of mobile phones are produced every year and on average people buy a new mobile phone every 2.5 years. This contributes to about 10% of global e-waste. A figure estimated at more than 50 million tons annually. This means every year smartphones and similar devices generate waste streams equivalent to over 300 000 double-decker buses!

What happens to old phones? Whether destroyed or unused they contain important resources that can be recycled for a second life. The mining of these raw materials such as gold, copper, metals and other materials used in the production of mobile phones threatens human health and the loss of habitat for animals on our planet. By giving our phones a second life and donating them for recycling we can help save our planet from the destructive mining industry. Smartphones are often replaced simply because a newer model is available and not necessarily because they are broken.

These unused devices have certain valuable resources. Furthermore, the phones do not have to be recycled directly, but can be donated, sold as second-hand goods or upcycled.


Now take a moment.

Look at your old cell phone covered in dust waiting to be thrown away.

Your phone is worth getting a second life!

Don't wait any longer and join ToGather to give our mobile phones a second life for the environment in collaboration with De Kringwinkel Antwerpen. We are waiting for you.

About us

ToGather is a project started by students of the Antwerp Management School. Together with the support of De Kringwinkel Antwerpen, old telephones are collected and then recycled. This contributes to the UN Sustainable Development Goals initiatives with the aim of achieving a better and more sustainable future for all people and the world by 2030.

Mobile phone collection

Remove your SIM card from your phone and delete your data or let De Kringwinkel Antwerpen do that for you.

Find a service point where you can drop off your phone. Find a place nearby.

We take care of the rest! The mobile phones are checked and depending on their status recycled with the support of De Kringwinkel Antwerpen.

What are you waiting for? Join us to create impact!

pinterest youtube instagram auction