Menu
Gratis ophaling: 016 82 45 55
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Welkom bij het meldpunt 'inbreuken' van Kringwinkel Hageland

Merk je een inbreuk op bij Kringwinkel Hageland tegen een van de onderstaande opgenoemde (Europese) wetgevingen° en wens je deze wantoestand vertrouwelijk te melden? Dan kan je dit steeds doen via het formulier hieronder of via klokkenluider@kringwinkelhageland.be.

Wat is een inbreuk?

Een inbreuk is een ernstige situatie van fraude of wantoestand tegen de Europese wetgevingen rond bescherming van de volksgezondheid, het milieu, producten, voedsel, dierenwelzijn, de persoonlijke levenssfeer- en persoonsgegevens, maar ook rond witwaspraktijken, terrorismebestrijding, nucleaire veiligheid, belastingfraude en sociale fraude.

Opgelet! Dit formulier / deze melding geldt niet voor klachten over de dienstverlening van Kringwinkel Hageland. Hiervoor kan een mail verstuurd worden naar het algemeen mailadres info@kringwinkelhageland.be. 

Wie kan een inbreuk melden?

* Iedereen in een werkrelatie met Kringwinkel Hageland: medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, aannemers,...
* Externe diensten van de overheid, bedrijven,... 

Wat is een klokkenluidersregeling?

Deze regeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer ze inbreuken op deze Europese regels melden.

Kringwinkel Hageland garandeert dat ze als organisatie steeds vertrouwelijk om zal gaan met de identiteit van de melder en met de identiteit van eventueel andere betrokkenen bij de melding. Kringwinkel Hageland garandeert ook dat ze als organisatie elke melding steeds onpartijdig zal opvolgen.

Als melder ben je beschermd. Dit betekent dat de melding zelf en de opvolging van de melding zo georganiseerd zijn dat jouw veiligheid en die van andere betrokkenen bij de melding volledig gegarandeerd wordt.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met anderen. Moest dit zeer uitzonderlijk toch nodig zijn (bv. bij een gerechterlijk onderzoek) neemt de interne preventieadviseur hier vooraf contact met je op.

De interne preventieadviseur is strikt neutraal. In geen geval wordt jouw melding behandeld door een persoon die betrokken is of was bij de feiten die gemeld worden.

Daarnaast zal je op geen enkele wijze nadeel ondervinden van jouw melding. Er mogen geen maatregelen genomen worden door Kringwinkel Hageland omdat je een melding hebt gedaan.

Let op! Een melder die bewust foutieve informatie meldt, wordt niet beschermd.

Hoe en aan wie kan je een inbreuk melden?

* Via mail naar klokkenluider@kringwinkelhageland.be
* Via onderstaand formulier

De informatie komt terecht bij de interne preventieadviseur, die het onderzoek zal starten.

Hoe verloopt een melding?

* Je ontvangt binnen de zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging.
* De interne preventieadviseur onderzoekt en behandelt elke melding onpartijdig.
* Binnen de drie maanden na ontvangst informeert de interne preventieadviseur jou over de stappen die Kringwinkel Hageland ondernomen heeft.

Formulier in het kader van de Europese klokkenluidersregeling (omgezet naar Belgische wetgeving d.d. 17/2/23)

Naam *
Voornaam *
Relatie met Kringwinkel Hageland (werknemer, klant,...) *
Beschrijving van de inbreuk *
Jouw betrokkenheid bij de situatie *
Gewenst resultaat van de melding *
Heb je eventuele bewijzen van je melding? (niet noodzakelijk)
° Jij, als melder van de inbreuk, geniet bescherming indien je een inbreuk van Kringwinkel Hageland tegen een van de volgende (Europese) wetgevingen meldt: overheidsopdrachten - financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering - productveiligheid en productconformiteit - veilighed van het vervoer - bescherming van het milieu - stralingsbescherming en nucleaire veiligheid - veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn - volksgezondheid - bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens - beveiliging van netwerk- en informatiesystemen - bestrijding van belastingfraude - sociale fraudebestrijding - consumentenbescherming - inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en nader toegelicht in relevante Uniemaatregelen en, indien van toepassing, in de nationale uitvoeringsbepalingen, worden geschaad - inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.
pinterest youtube instagram shop auction