Menu contact
Gratis ophaling: 070 222 002
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Uitzonderlijke openingsuren

Onze winkels en geefpunten zijn gesloten op:

woensdag 1 mei

donderdag 9 mei

maandag 20 mei

 


ONLINE

  Online kan u altijd Kringshoppen:

www.kringshop.be

www.uwkringding.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Algemeen
De Kringwinkel wordt hierna de verkoper genoemd. Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen
in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekochte goed. Onder afhaling wordt verstaan
het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper. Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de verkoper
van zaken die door de enkele afgifte aan de verkoper of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de verkoper.
Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de verkoper en de klant met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.


2. Aansprakelijkheid en garantie
De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bestelbon aangegeven
kenmerken van de goederen en of leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een
aan de verkoper toerekenbare tekortkoming.
De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de verkoper te koop aangeboden worden hetzij
verworven werden via een schenking, hetzij door de verkoper als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend. Tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans groot is dat deze goederen
zijn behept met gebreken die niet door de verkoper kunnen gekend zijn en dat het om 2de handsgoederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid.
Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid en garantietermijn van het Kringwinkelcentrum beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de
levering voor goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de levering of afhaling en waarvoor
de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld, vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig
product. Indien geen van voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk zijn, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst mogelijk.
Enkel het Kringwinkelcentrum zoals vermeld op het garantiebewijs of kasticket is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de garantie in toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek aan overeenstemming, melden aan de verkoper binnen de 2 maanden na de
vaststelling ervan. De koper brengt het defecte goed samen met het kasticket en garantiebewijs terug naar het Kringwinkelcentrum waar het goed gekocht werd.Wanneer
het goed waarvoor de garantie geldt door het Kringwinkelcentrum bij de klant werd geleverd, dan wordt het tot 6 maanden na de levering kosteloos terug opgehaald op
gelijkvloers niveau door het Kringwinkelcentrum op het originele leveradres of op een gelijkwaardige afstand. Voor verplaatsingen voor herstellingen waarvoor geen garantie
geldt, worden verplaatsingsonkosten aangerekend volgens de in de winkel beschikbare tarieven. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen
eisen wanneer het ingeroepen gebrek van geringe betekenis is.
De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer:
• de schade veroorzaakt is door onoordeelkundig transport, val, schokken
• op het garantiebewijs of kasticket iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
• de sticker met barcodenummer is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
• het toestel is geopend en/of reparaties zijn uitgevoerd door derden
• het defect en gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen
• het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, installatie, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid
De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen of gereinigd (zoals batterijen, lampen …).


3. Betalingen
Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van De Kringwinkel, tenzij anders overeengekomen.
Facturen zijn eisbaar op het adres van De Kringwinkel, vermeld op de voorzijde van deze verkoopsovereenkomst, en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Alle
betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn. Ingeval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van
alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.
Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met intresten,
begroot op 12% per jaar. Ingeval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de vijftiende dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de
koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20 % van het initiële factuurbedrag, met een minimum van 35.


4. Afhalingen
Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald, dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en
heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 30 % van de overeengekomen koopsom.
De koop wordt niet ontbonden indien de termijn van afhaling bij schriftelijk akkoord wordt verlengd met dien verstande dat :
• De Kringwinkel stockagekosten aanrekent aan de koper, die 10 % bedragen van de aankoopsom per begonnen week,
• De termijn van afhaling met maximaal drie weken kan worden verlengd,
• De koop bij termijnsoverschrijding wordt ontbonden waarbij de verkoper recht heeft op een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen koopsom.


5. Levering
Goederen worden geleverd op het gelijkvloers, tenzij anders overeengekomen. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in De
Kringwinkel. Goederen worden door De Kringwinkel niet gemonteerd, noch gedemonteerd.
Tussen koper en verkoper kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan
de verkoper. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.
Indien de verkoper de zaak door omstandigheden niet tijdig heeft geleverd op de overeengekomen datum, behoudt de verkoper zich het recht voor de levering maximaal
met één week uit te stellen. Indien deze termijnsverlenging wordt overschreden, dan wordt de koop als ontbonden verklaard en heeft de koper recht op een forfaitaire
schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen koopsom.


6. Klachten
Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van
de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.
De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten
tussen de verkoper en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
Indien één van onderhavig algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen
voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

shop auction